Goed zoeken en je vindt (bijna) niks over fietsend naar je werk…


BEDRIJFSLEVEN EN REGIONALE OVERHEDEN SLUITEN PACT OM BEREIKBAARHEID TE VERBETEREN ةN MILIEU TE ONTLASTEN
Den Haag, 8 september 2008 – Onder regie van de Taskforce Mobiliteitsmanagement zijn in de zes grootste stedelijke regio’s afspraken gemaakt die de komende jaren moeten leiden tot een substantiële vermindering van de files. Lodewijk de Waal, voorzitter van de Taskforce, heeft vandaag het voorstel van de Taskforce aangeboden aan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en minister Cramer van Ruimte en Milieu. Als alle voorstellen worden uitgevoerd, dan verwacht de Taskforce een reductie van 5% van het aantal autokilometers in de spits en de bijbehorende milieu-uitstoot te kunnen realiseren in deelnemende regio’s. De Taskforce heeft de ambitie dit landelijk te versterken. Dit zal ook gebeuren als de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid worden geëffectueerd en als, zoals nu al verwacht, andere stedelijke gebieden zich bij de Taskforce aansluiten. 
 

In de regio’s Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven-’s Hertogenbosch en Arnhem-Nijmegen is een brede coalitie gevormd tussen ruim 150 grote werkgevers, VNO-NCW, MKB, FNV, CNV, MHP, KvK en decentrale overheden. In regionale convenanten committeren betrokken partijen zich aan het uitvoeren van een ambitieus pakket aan maatregelen dat op korte termijn bijdraagt aan de verbetering van de bereikbaarheid en de ontlasting van het milieu. Deze maatregelen zijn alle vrijwillig maar niet vrijblijvend. Werknemers krijgen meer keuzemogelijkheden doordat werktijden flexibel worden en er meerdere alternatieven voor de auto beschikbaar komen. Werknemers kunnen hierdoor iedere dag een bewuste keuze maken.

Enkele speerpunten:
· Amsterdam: 30 gezichtbepalende werkgevers hebben het voortouw genomen om tot concrete maatregelen te komen. Op kantoor- en bedrijventerrein krijgen ruim 100.000 werknemers de keuze uit autodelen, shuttlebussen en vanpoolen in combinatie met een proef met betaald rijden en ov-passen. Ook worden er smartworkcenters opgezet.
·Arnhem Nijmegen: begin 2008 is een bereikbaarheidsoffensief gestart toen ruim 100 werkgevers het ‘Pact van Lent’ sloten. Inmiddels heeft een kopgroep van 30 werkgevers met ruim 30.000 werknemers concrete afspraken gemaakt om de files te verminderen. Voorbeelden zijn actieve communicatie richting werknemers en het verstrekken van persoonlijke reisadviezen.
·Eindhoven – s’-Hertogenbosch: in verband met de werkzaamheden op de A2 is in deze regio op 10 maart 2008 het eerste convenant tussen 30 werkgevers getekend. Deze groep is inmiddels uitgebreid naar 70 werkgevers met 60.000 werknemers.

Er is veel aandacht voor ondersteuning voor werkgevers bijvoorbeeld door onderwijs.
·Haaglanden: al in 2005 experimenteerde SWINGH met mobiliteitsmanagement in deze regio. Het succes van deze experimenten heeft ertoe geleid dat nu 24 werkgevers meedoen met gezamenlijk 45.000 werknemers. Investeren in FIETS en OV, het geven van persoonlijk reisadvies aan nieuwe medewerkers en innovatieve projecten zijn onderdeel van de maatregelen.
·Rotterdam: In de haven omvatten de maatregelen het medegebruik van busbanen door vanpoolers, het instellen van de Verkeersonderneming en vervoer over water. Ook de tien belangrijkste knooppunten worden gebiedsgericht aangepakt, hier werken 92.000 mensen.
·Utrecht: In december 2006 tekenden 14 werkgevers een intentieverklaring om de bereikbaarheid te verbeteren. Inmiddels is de aanpak verbreed naar meer werkgevers, samen goed voor 146.000 werknemers. Kenmerkend zijn de afspraken tussen werkgevers en decentrale overheden, bijvoorbeeld het stimuleren van P+R en de afname van openbaar vervoer passen door werkgevers en de aanleg van parkeerterreinen en (extra) busvervoer door de decentrale overheid.

De afspraken moeten in deze regio’s leiden tot een reductie van minimaal 5% van het aantal autokilometers in de spits en de bijbehorende milieu-uitstoot. De Taskforce verwacht dat de gemaakte afspraken een groot effect zullen hebben op de dagelijkse praktijk van elke filerijder. Om het credo ‘vrijwillig maar niet vrijblijvend’ te onderstrepen vindt uitgebreide monitoring plaats van de maatregelenpakketten en de inspanningen van alle betrokken partijen. Daarmee wordt geborgd dat zowel overheden als werkgevers hun beloftes nakomen.

Wat de Taskforce betreft is dit nog maar het begin. De Taskforce zet voor het vervolg in op participatie van meer bedrijven, ook in het midden- en kleinbedrijf, een uitbreiding van de aanpak naar andere regio’s en stimulering van vernieuwende initiatieven die een bijdrage leveren aan de verbetering van de bereikbaarheid van stedelijke gebieden. Daarnaast is de Taskforce verheugd over het perspectief dat de concept-aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid bieden. De Taskforce wil vooral flexibel werken, persoonsgebonden mobiliteitsbudgetten en dichter bij het werk wonen bevorderen. Bron: http://www.tfmm.nl