*

Fiets magazine nr.12-2023 ligt nu in de winkel, bestel 'm zonder verzendkosten in onze shop!

Zoeken op fiets.nl

Zoeken op het forum

gebruiksvoorwaarden-klimapp

Gebruiksvoorwaarden Klim App

1. Gebruiksrecht Klim App (hierna App)

1. Om gebruik te kunnen maken van de App, dient de gebruiker de App te downloaden via de Apple App Store, Google Play Store of een ander digitale platform, waar de gebruiker de App kan downloaden. De App alleen downloaden en gebruiken in overeenstemming met deze App Voorwaarden en de voorwaarden van de aanbieder van voornoemde mogelijkheden vanwaar u de App heeft gedownload. Mogelijk zijn ook de voorwaarden van de aanbieder van uw Randapparatuur van toepassing wanneer u de App gebruikt.

2. New Skool Media B.V. (NSM) verleent aan de gebruiker vanaf het moment van registratie gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de App te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van NSM vereist. De App kan per account op maximaal 1 device gelijk gebruikt worden.

3. Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico. De gebruiker garandeert dat hij/zij de App uitsluitend zal gebruiken met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden. Het is de gebruiker niet toegestaan de App te gebruiken op een wijze die nadelig kan zijn voor NSM en/of voor andere producten of diensten van NSM. Ook mag de App niet te gebruikt worden voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden dan wel gebruikt worden voor handelingen via de App die overlast veroorzaken voor NSM en/of derden, waaronder het verspreiden van bedreigende, (seksueel) intimiderende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, discriminerende of andere vergelijkbare Inhoud die naar algemene maatstaven als controversieel kan worden beschouwd.

4. Het is de gebruiker niet toegestaan de App aan een derde ter beschikking te stellen (waaronder het ter beschikking stellen van inloggegevens), te verkopen, te verhuren, te onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NSM. Evenmin mag de gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen

5. NSM heeft te allen tijde het recht om de aangeboden functionaliteit van de App aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. Daarnaast heeft NSM het recht om gegevens te verwijderen, het verdere gebruik van de App te ontzeggen en de licentie te beëindigen, beperkingen te stellen aan het gebruik van de App, en/of toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te blokkeren.

6. NSM spant zich naar beste vermogen in om de App ten behoeve van de gebruiker functioneel te houden maar zij garandeert niet dat de App in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en altijd foutloos werkt.

2. Apparatuur en verbindingen

1. De App functioneert alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke randapparatuur en (internet) verbindingen. Om gebruik te kunnen maken van de App dient de gebruiker er zelf voor zorg te dragen dat hij of zij over de benodigde Randapparatuur en verbindingen beschikt.

2. Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dient de gebruiker er voor te zorgen dat de gandapparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen.

3. De gebruiker staat er jegens NSM voor in dat de gebruikte randapparatuur en verbindingen geen schade veroorzaken aan NSM en/of partners dan wel derden c.q. dat daarmee geen rechten van NSM, partners en/of derden worden geschaad.

4. NSM is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van zijn/haar randapparatuur of verbindingen daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering, vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de functionaliteiten van de App danwel het anderszins niet op de juiste wijze functioneren van de App en hieruit voortvloeiende schade.

3. Aansprakelijkheid

1. NSM geeft geen enkele garantie af met betrekking tot het gebruik van de App dan wel de inhoud daarvan en aanvaardt geen aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de App dan wel de inhoud daarvan.

2. NSM garandeert niet dat de App te allen tijde en zonder storing zal functioneren. NSM behoudt zich het recht voor de App geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden.

3. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de App kan NSM niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de Inhoud. NSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de App/Inhoud, (on)bereikbaarheid van of fouten in de App of de ter beschikking gestelde Inhoud, programmatuur, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via de App of op andere wijze.

4. NSM is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van (mobiel) internet en/of de werking van de gebruikte randapparatuur door de gebruiker.

5. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van NSM gelden eveneens voor alle door NSM ingeschakelde hulppersonen en derden.

4. Intellectuele eigendom

1. De App en de Inhoud, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten berusten uitsluitend bij NSM of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NSM is het niet toegestaan enig onderdeel/Inhoud van de App te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken.

2. Als naar het oordeel van NSM aannemelijk is dat de App inbreuk maakt op enig recht van een derde, is NSM gerechtigd, naar eigen keuze, hetzij naar het oordeel van NSM gelijkwaardige content ter beschikking te stellen of om de levering van de App per direct te staken. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en/of verplichting tot schadevergoeding is uitgesloten.

5. Beëindiging van het gebruik

1. Indien de gebruiker de App niet langer wenst te gebruiken, kan de gebruiker de App van zijn/haar apparatuur verwijderen door deze te deïnstalleren.

2. NSM is gerechtigd de toegang tot een account te blokkeren dan wel een gebruiker definitief uit te sluiten van het verdere gebruik van de App, zonder opgave van redenen.

3. NSM is te allen tijde bevoegd om de Inhoud van de App en/of de tarieven in verband met de App te wijzigen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het berekenen van kosten voor het downloaden van de App).

6. Privacy en cookies

Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt NSM zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De manier waarop NSM omgaat met de persoonsgegevens van de Gebruikers is beschreven in het privacy statement van de App,

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze Gebruiksvoorwaarden, op het gebruik van de App en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de App dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

NSM is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De Gebruiksvoorwaarden zijn laatst gewijzigd op 8 juni 2017.

Populaire onderwerpen